“ เรามุ่งเน้นการเสริมพัฒนาการให้เด็กมีความสามารถ หลายด้านมีความสุข มีพัฒนาการตามวัย ”

ข้อมูลโรงเรียน

 

     โรงเรียนอนุบาล Kids Academy เป็นโรงเรียนเอกชน ภายใต้การกำกับการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ

 

ซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ฝากเลี้ยง 6 เดือน ระดับเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล 3

 

จุดมุ่งหมาย

 

     โรงเรียนจัดการศึกษาบนพื้นฐานความเชื่อมั่นว่า เด็กนักเรียนทุกคนมีศักยภาพที่แตกต่างกันและทุกคนมีคุณค่าในตนเอง คุณครูจะให้การอบรมสั่งสอนเด็กนักเรียนทุกคนให้นำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความรักในวัฒนธรรมและมองเห็นคุณค่าในตัวเอง


     นักเรียนจะได้ร่วมทำกิจกรรมที่มีคุณภาพ หลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากล ทั้งทางด้านวิชาการ และทักษาทางกายภาพ พัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสาร ให้ความเคารพผู้ใหญ่ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และรู้จักดูแลสุขภาพพลานามัย รู้จักกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบทักษะการแก้ปัญหา มีทัศนะที่ดีต่อสังคม

โรงเรียนอนุบาล Kids Academy

700 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร.044-258311 มือถือ 081-8781111, 081-7607031

E-mail : kidspunjapatana@gmail.com Facebook : KidsAcademy Nakhonratchasima